• IT Caspersky Co.,Ltd

        IT Caspersky Co., Ltd. คือ ก็ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางด้าน IT Outsource ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ วางระบบ Network วางระบบคอมพิวเตอร์ วางระบบ WIFI ซึ่งเรามีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้บริการ ที่มีอัตราการเติบโต เร็วที่สุด อัตตราขยาย 2 เท่าต่อปี ทาง IT Caspersky ขอบคุณลูกค้า ทุกท่านที่ไว้วางใจ เราจะเน้นเรื่องบริการ และ Support ให้ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า